Hoppa till innehåll

Motioner till styrelsen

Motionsförfarande, bilaga 1 till Intresseföreningens stadgar​

Intresseföreningens medlemmar kan löpande under året motionera om förändringar avseende Intresseföreningens verksamhet.

Motionerna behandlas av styrelsen som kan besluta om genomförande alternativt låta medlemmarna ta ställning till motionen genom en elektronisk omröstning. Om styrelsen finner att motionen inte är genomförbar p.g.a. avsaknad av medel eller p.g.a. andra orsaker kan styrelsen avslå motionen. Dock kan motioner som inkommer under oktober månad inte avslås. Dessa skall i stället behandlas av styrelsen och distribueras till alla medlemmar för elektronisk omröstning i samband med kallelse till årsmötet.

Motionsperiod
När helst under året. För motioner inkomna under oktober månad kommer styrelsen att behandla dessa före 15/11 då dessa distribueras till alla medlemmar i samband med kallelse till årsmötet.

Att skriva en motion
För att säkerställa en korreket hantering av motionen är det viktigt att den är klar och tydlig samt omfattar följande:

Rubrik; Redan här är det lämpligt att ange vad motionen handlar om. T.ex. Motion angående….
Brödtext; Här förklarar Du syftet med förslaget samt framför argument varför motionen skall godkännas.
Ekonomiska aspekter; Här anges någon form av realistisk kalkyl avseende vad motionen innebär avseende engångskostnader, löpande kostnader samt eventuella intäkter. Om denna punkt är vag kanske styrelsen kan komplettera motionen. Men om detta inte är möjligt/lämpligt blir det förmodligen svårare att få acceptans för motionen då man inte vet dess ekonomiska konsekvenser.
Yrkande; Motionen skall innehålla ett konkret förslag som medlemmarna kan ta ställning till.

Motionen skall alltid vara skriftlig och det skall klart anges vem/vilka motionärerna är. Motionen skall undertecknas av motionärerna såvida den inte skickas via e-mejl. Motioner skickas till styrelsens ordförande. För att skicka in en motion till styrelsen, vänligen fyll i formuläret nedan.

Behandling av motioner
Styrelsen behandlar inkomna motioner.
Styrelsen avger ett yttrande angående inkomna motioner och kan ge förslag till hur medlemmarna bör ställa sig. I styrelsen yttrar sig bör man presentera argument för respektive emot införande av motionen ifråga. Styrelsen kan föreslå mötet att endera:

– Bifalla motionen om den utvecklar verksamheten
– Avslå motionen om man inte anser att förslaget är bra eller ej genomförbart. Vidare kan motionen lämnas utan åtgärd om förslaget redan anses infört.
– Välja att inte ta ställning till motionen utan hålla sig neutral och låta medlemsomröstning avgöra frågan

I de fall en motion innehåller flera yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden och förslag för varje yrkande.
En inlämnad motion kan dras tillbaka före 14/11.

Fyll i nedanstående formulär för att skicka in en motion till styrelsen

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.